Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (e-shop)

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

1. Εισαγωγή


Το www.marylides.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διαδικτυακής πώλησης ενδυμάτων και αξεσουάρ το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία της ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΑΙΡΗ & ΥΙΟΙ ΕΕ. ( εφεξής Ιδιοκτήτρια), με Α.Φ.Μ. 093517918 της Δ.Ο.Υ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 2103236764, email info@marylides.com, (εφεξής ο Διαδικτυακός Τόπος ή η ιστοσελίδα).
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πρόταση προς το υποψήφιο πελατειακό κοινό για την αγορά των προϊόντων μας με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν. Η εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών που παρέχουμε και η περιήγηση στον παρόντα  διαδικτυακό  τόπο, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων. Στην αντίθετη περίπτωση που δεν συμφωνείται με τους όρους, παρακαλούμε να απέχετε τόσο από την χρήση του ιστότοπου όσο και από κάθε συναλλαγή με  το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

2. Προϊόντα και Πληροφορίες – Περιγραφές

Η Ιδιοκτήτρια έχει  επιδείξει ιδιαίτερη μέριμνα  ώστε οι πληροφορίες και περιγραφές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος να είναι ακριβείς και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ιδιότητες αυτών. Η Ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας, στα πλαίσια της καλής πίστης, ουδεμία φέρει ευθύνη για τυχόν εκ παραδρομής σφάλματα   κατά την ανάρτηση και καταχώρηση του περιεχομένου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

3.1 Το εν γένει περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, όσον αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, τις φωτογραφίες, τον σχεδιασμό, το είδος και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών, αποτελεί ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας και τελεί υπό την προστασία των εκάστοτε ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο του διεθνούς όσο και του ελληνικού δικαίου. Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίων του τυχόν περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Κατόπιν τούτων, γίνεται μνεία ότι απαγόρευεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αντιγραφή ή μετάδοση του συνόλου ή μέρους της ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας ενώ η καταχώριση από μόνης της των ανωτέρω στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν δυνάται να θεωρηθεί άδειας χρήσης τους.
3.2 Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η αυστηρά για ιδιωτική χρήση, αναπαραγωγή και αποθήκευση αντιγράφου μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

4. Ευθύνη

4.1 Η συναλλαγή μεταξύ ιδιοκτήτριας της ιστοσελίδας και χρηστών – πελατών, διέπεται από τη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει τις συμβάσεις πώλησης  και δη από εκείνες του αστικού κώδικα. Ενδεικτικώς γνωστοποιείται ότι η ιδιοκτήτρια δεν φέρει ευθύνη για πράξεις τρίτων, εκτός της σφαίρας δραστηριότητας και ελέγχου της, σχετιζομένων με την εκτέλεση των παραγγελιών και την παράδοση των προϊόντων. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιλέγει ο πελάτης – χρήστης της ιστοσελίδας δεν είναι εγγυημένη από το ηλεκτρονικό κατάστημα όμως η ιδιοκτήτρια σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώνει τον πελάτη για την τυχόν μη διαθεσιμότητα προϊόντος που έχει επιλεγεί. Για τον λόγο αυτόν η ιδιοκτήτρια δεν φέρει ευθύνη για μη κατάρτιση της σύμβασης λόγω έλλειψης των προϊόντων. Η ιδιοκτήτρια  δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία  που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης ή πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
4.2 Ο χρήστης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου ευθύνεται τόσο από την αποδοχή των όρων του παρόντος (ενδοσυμβατική ευθύνη) όσο και αδικοπρακτικά  για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην επιχείρηση – ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας, από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από αυτόν.

5. Hyperlinks (Υπερδεσμοί)

Η Ιδιοκτήτρια δηλώνει ότι δεν  υποχρεούται  να ελέγχει ούτε άλλωστε και έχει την δυνατότητα τα να το πράττει, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία δύναται να παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο επισκέπτης και χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούτσαι να συμμορφώνεται με τους ιδιαίτερους όρους χρήσης των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπεται και χρησιμοποιεί με δική του βούληση και ευθύνη. Η ιδιοκτήτρια δηλώνει ότι ουδεμία συμβατική ή άλλη σχέση έχει ή διατηρεί με την παροχή υπηρεσιών ή τα προϊόντα ποιυ διατίθενται στις ιστοσελίδες της παραπομπής, ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης τους. 

6. Τροποποίηση Όρων

Η ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, μονομερούς τροποποίησης, κατάργησης ή αντικατάστασης των όρων, κατά την κρίσης της, υποχρεούμενη στις περιπτώσεις αυτές ενημέρωσης των χρηστών από την οποία ενημέρωση και μετά θα επέρχονται οι συνέπειες των αλλαγών. 

7. Ισχύον Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στον Διαδικτυακό Χώρο διέπονται από την διεθνή νομοθεσία και το εσωτερικό δίκαιο και δη από τον Νόμο 2251/94 περί προστασίας των καταναλωτών και από την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (περί του δικαιώματος των καταναλωτών νόμος του 2013).

8. Ακύρωση Όρου

Σε περίπτωση που κάποιος όρος εκ των προαναφερομέων όρων της παρούσας, κριθεί άκυρος, σε καμία περίπτωση δεν θα θίγεται το κύρος των υπολοίπων όρων του παρόντων όρων χρήσης.